มีการวางแผน

Good move ให้ความสำคัญกับการวางแผนการขนย้ายของเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การวางแผนขนย้ายของต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ความรวดเร็วและความปลอดภัย

Good move มีการวางแผนงานการขนย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายสํานักงาน ย้ายออฟฟิศ เสมอในทุก ๆ งาน ที่คำนึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย เวลาในการเดินทางและความปลอดภัยเป็นหลัก
โดยเรามีหลักการและระบบที่เรียกกว่า TMS และมีเป้าหมายหลักคือ 5Rs Delivery เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพบริการเรื่องการขนย้ายของ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและความสามารถที่จะทัดเทียมคู่แข่งในการตลาดได้
 

ขนย้ายของ

 

การวางแผนการเดินทางของรถบรรทุกที่จะขนย้ายของ ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น

 

ขนย้ายของ

 

 1. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุก เช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตราย การจราจร เป็นต้น
 2. กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้ เชื้อเพลิง ระยะทางวิ่งที่เหมาะสม สำหรับรถแต่ละคัน แต่ละประเภท เป็นต้น
 3. พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่เส้นทางที่ชำนาญ ช่วงเวลาที่ทำงานได้ อัตราค่าจ้าง เป็นต้น
 4. ข้อจำกัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการสำหรับสินค้า /รถบางประเภท เส้นทาง บางเส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับขี่ เป็นต้น
 5. จุดหลักและสถานที่แวะรับและส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า ของลูกค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็นต้น
 6. ระบบการรับคำสั่งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า จำนวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลานัดหมาย เป็นต้น


เราใช้ระบบ TMS ที่ช่วยให้การขนส่ง ขนย้ายของ มีความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

โดยการเลือกใช้ระบบ Transportation Management System (TMS) ต้องคำนึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย เวลาในการเดินทางและความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงาน ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย เพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริง ดังนั้นการเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโลจิสติกส์ (E-logistics) จึงควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 1. สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error)
 2. ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้หรือทำได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
 3. ทำให้การ ขนย้ายของ เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และง่ายขึ้น
 4. การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจ จากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน
 5. ความสามารถการแก้ไขซอฟแวร์ด้วยตนเอง
 6. ความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟแวร์
 7. ต้นทุนในการเป็นเจ้า ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ความเข้า กันได้ของซอฟแวร์กับระบบการทำงานขององค์กร

เพราะ Good Move เชื่อว่าระบบการบริหารการจัดการขนส่ง ขนย้ายของ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจกรรมการขนส่งขององค์กร จะทำให้องค์กรของผู้ประกอบการสามารถบรรลุองค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery ดังนี้


ขนย้ายของ

 

 1. Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่
 2. Right Time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3. Right Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
 4. Right Quality: สินค้า ตรงตามคุณภาพที่ตกลง
 5. Right Cost: การส่งสินค้า ตามราคาที่แข่งขัน

และถ้าเราสามารถบรรลุการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery ได้ ก็จะทำให้เกิด JIT : Just in Time คือ “การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่แข่งขัน” เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง ขนย้ายของ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ผู้บริหารต้องตรวจติดตามโดยตลอด ก็คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้า และบริการ โดยองค์กรควรมีการกำหนด ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key performance indicator: KPI) ซึ่ง KPI ที่นิยมใช้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ได้แก่

 1. On-Time Deliveries
 2. Damage
 3. Demurrage (Delay)
 4. Assessorial (Evaluation)
 5. Appointments
 6. Freight Bill Accuracy

เพราะในการกำหนด KPI สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอคือ ควรจะวัดให้ครบทุกมิติของโลจิสติกส์ มิใช่วัดเฉพาะด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการกำหนด KPI ที่ดี ต้องครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ Flexibility, Efficiency, Ability และ Responsiveness และที่สำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรลืม คือ ความปลอดภัยในการขนส่ง ขนย้ายของ ด้วยนั่นเอง

และนี่คือแบบแผนและหลักการในการวางแผนงานทั้งหมดของเรา ที่จะทำให้ทั้งองค์กรและทีมงานของ Good move สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการขนย้ายของ ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายคอนโดหรือสำนักงานของลูกค้าทุกคนให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเรื่องการแผนงานการบริการขนส่ง, คุณภาพของทีมงาน ความปลอดภัยและการบริการที่เป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้จริงทุกมิติ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 0-2114-7574
แฟกซ์ : 0-2100-4773
E-mail : info@goodmovethailand.com

Line ID : @goodmove ( มี @ ข้างหน้า )
Facebook Inbox : https://m.me/1653262334889316

 
Visitors: 1,700,043