บริการแพ็คกิ้งของและแร็ปห่อของ

 

บริการแพ็คกิ้งของ / แร็ปห่อของ

การแพ็คกิ้งของหรือแรปห่อของ หมายถึง การรวมภาชนะหรือห่อหุ้มเพื่อลดการเสียดสีและแรงกระแทก
ที่ทําให้เกิดความเสียหายและสะดวกในการขนส่งหรือขนย้าย ซึ่งรูปแบบการแพ็คกิ้งมีลักษณะแบ่งออกได้ดังนี้

 

Visitors: 828,546