บริการแพ็คกิ้งของและแร็ปห่อของ

 

บริการแพ็คกิ้งของ / แร็ปห่อของ

มือหนึ่งในเรื่องแพ็คกิ้งสำหรับการขนย้าย

Good Move ให้บริการแพ็คกิ้งของและแร็ปห่อของ เป็นการการรวมภาชนะหรือห่อหุ้มเพื่อลดการเสียดสี
และแรงกระแทกที่ทําให้เกิดความเสียหายและสะดวกในการขนส่งหรือขนย้าย ซึ่งรูปแบบการแพ็คกิ้งมีลักษณะแบ่งออกได้ ดังนี้

Visitors: 1,023,666