พนักงานมืออาชีพ

พนักงานของ Good move มีความเป็นมืออาชีพด้านการขนย้ายของ ถอดและประกอบ
พนักงานแต่ละคนนั้นได้รับการสัมภาษณ์ฝึกฝนงานและผ่านประสบการมาเป็นอย่างดี

  • มีความชํานาญด้านการขนย้ายเฉพาะด้าน
  • มีการคัดสรรโดยฝ่ายบุคลากร
  • ถูกอบรมและปลูกฝังตามกฎของ Good move มาเป็นอย่างดี

 

มีคติประจําใจสั้นๆคือ Service mind โดยแยกอักษรของ คำว่า “Service” ออกเป็นความหมายดังนี้

S = Smile (อ่านว่า สม้าย) แปลว่า ยิ้มแย้ม 
E = enthusiasm (อ่านว่า เอ่นทู้ซิแอ่สซึม) แปลว่า ความกระตือรือร้น 
R = rapidness (อ่านว่า เร้ปปิดเนส) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ 
V = value (อ่านว่า ว้าลลู) แปลว่า มีคุณค่า 
I = impression (อ่านว่า อิมเพริ้สเซน) แปลว่า ความประทับใจ 
C = courtesy (อ่านว่า เค้อติซี) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน 
E = endurance (อ่านว่า เอนดู้เรน) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์

สำหรับคำว่า “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
M = make believe (อ่านว่า เมค บิลี้ฟ) แปลว่า มีความเชื่อ 
I = insist (อ่านว่า อินซิ้ส) แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ 
N = necessitate (อ่านว่า เนอะเซ้สเซอะเตท) แปลว่า การให้ความสำคัญ 
D = devote (อ่านว่า ดิโว้ต) แปลว่า อุทิศตน

 

การอบรมพนักงาน

1) พนักงานแต่ละคนต้องมีความฝันที่ชัดเจนในตัวเอง ฝันอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเข้ามา
2) พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง
3) มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน
4) วางแผนการทำงาน
5) ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
6) เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น
7) รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม
8) แข่งขันกับตนเอง
9) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
10) ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้
11) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา
12) ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
13) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม
14) เป็นคนน่ารัก ไม่หยิ่งไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง
15) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
16) เอาชนะใจตนเองโดยควบคุมอารมณ์ (Self Management)
17) มีความมั่นใจในตนเอง
18) เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
19) ให้เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
20) กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
21) มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจในงาน ในธุรกิจขององค์กร
22) มีความมุ่งมั่น (Commitment)
23) รู้จักบริหารเวลา (Time Management)
24) มีสมาธิในการทำงาน
25) กำจัดจุดอ่อนตัวเอง และเรียนรู้จุดแข็งที่จะสร้างเสริมให้เด่นขึ้น
26) เรียนรู้จากการเป็น “มืออาชีพ” กับมืออาชีพ หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง
27) หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองค์กร
28) มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์
29) มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด
30) กล้ายอมรับผิด จากการกระทำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรือบุคคลอื่น และนำเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
31) เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ
32) ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด
33) มีต้นแบบ หรือ Role Model เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ
34) Trust ในตัวผู้นำและเพื่อนร่วมงาน
35) มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
36) Life Long Learning
37) พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ (Continuous Improvement)
38) ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร
39) ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy)
40) มีความภูมิใจในตัวเองและองค์กร

Visitors: 1,319,685