ตรงต่อเวลา On time

ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งแรกเลยที่เราได้ถูกปลูกฝั่งเอาไว้

 

 

อ่านต่อ

 

 

การตรงต่อเวลา
ความหมาย  การถือตามกำหนดเวลา  สำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อคิด /คำคม  “จงเป็นคนตรงต่อเวลา  และเรียกร้องให้คนอื่นตรงต่อเวลาด้วย”
สำนวน   “เวลาเป็นเงิน เป็นทอง”  
             “เวลาและวารี มิรอรีต่อผู้ใด”

 


ประโยชน์ของการตรงต่อเวลา  
     1.ทำให้เรามีนิสัยขยันขันแข็ง เอาการเอางานอย่างจริงจัง
     2.ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มี่ชีวิตชีวา
     3.ทำให้เรามีความซื่อตรงต่อตัวเอง รักษาเกียรติยศของตนเอง
     4.ทำให้เราทำงานได้สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อยและมีผลดี
     5.หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ ชีวิตก้าวหน้า
     6.สามารถกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจะกระทำได้ในแต่ละวันทำให้ชีวิตมีระเบียบ และมีวินัยกับตนเอง
     7.เป็นที่เชื่อถือ และไว้ใจของคนอื่น

โทษของการไม่ตรงต่อเวลา  
     1.กลายเป็นคนเกียจคร้าน คอยหาสาเหตุหลีกเลี่ยงงาน
     2.เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง
     3.กิจกรรมหรือการงาน และชีวิตยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ
     4.กลายเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อตนเอง 
     5.ทำให้ผิดนัด  กิจกรรมหรืองานเกิดความเสียหาย
     6.ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอื่น

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว  เราก็จะเก็บ  เกี่ยวในเวลาอันสมควร”  ( กท 6 : 9 )

บทความ  ตรงต่อเวลา
  การตรงต่อเวลา  เป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง  ยิ่งในวงธุรกิจใหญ่ ๆ การผิดเวลา  มีผลให้เกิดความเสียหายใหญ่โต เฉพาะบุคคลแต่ละคน  การตรงต่อเวลา เป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอ  คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน  มีระเบียบ  ไว้เนื้อเชื่อใจได้  

  ท่านหญิงพูนพิศมัย  ดิสกุล      ทรงเล่าถึงเสด็จพ่อของท่านในหนังสือชีวิตและงานของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตอนหนึ่งว่า  “การตรงต่อเวลาอย่างหนึ่ง ท่านทรงถือมาก ว่า ผู้ใดไม่ถือเวลาเป็นสำคัญ  ผู้นั้นเป็นคนไม่มีหลัก  เชื่อถือไม่ได้”   คตินี้สำคัญนัก   และควรใส่ใจอย่าง่ยิ่ง  การฝึกตนให้เป็นคนตรงต่อเวลา   เป็นทางแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้า   ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตและเป็นคนสำคัญนั้น ไม่ใช่เป็นได้โดยการยกย่องหรือโดยการสืบตระกูล  ตัวเองต้องปฏิบัติตนให้มีระเบียบ  การฝึกตนให้ตรงต่อเวลา เป็นวิธีการฝึกระเบียบอย่างดียิ่ง วันหนึ่ง ๆ ท่านเคยมีกำหนดเวลา กิน  นอน  ทำงาน  หรือเปล่า  และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า  หากคำตอบของท่านว่า “ไม่” นั่นแสดงว่า  ท่านยังห่างไกลกับความสำเร็จมากนัก                   
                                                                  
การหัดให้เป็นคนตรงต่อเวลานับเป็นคุณสมบัติดีเลิศประจำตัวอย่างหนึ่ง

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
+ ให้ผู้เรียนรู้จักจัดเวลาให้พอเหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบของชีวิต
+ ฝึกให้เป็นคนรู้จักเผื่อหรือกำหนดเวลาไว้ สำหรับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ
+ เมื่อมีการนัดหมายกับใคร ควรมาก่อนกำหนดเวลา
+ เมื่อมีการกำหนดเวลาในการกิจกรรมต่าง ๆ ควรทำให้เสร็จก่อนเวลาVisitors: 212,894